Организатор
Progressive
Основни партньори
Lidl METRO CASH & CARRY
Спонсори
BalkanServices Coca Cola Proftrade Terra Serena Casa_Silva Finca_Las_Moras OverSeas GMS Lycia Mamma Donna Venus Vodka Czarskaya Bulgaria Kilbeggan Irish WhiskeyBulgaria TheFamousGrouseBulgaria President Galbani Algida IBCS Tchibo VKF Rentzel EKO ИВЕЛ СТИЛ М DR.SCHELLER Black Sea Gold Omira Milch Sofia 5 Liebherr Gradus Doma Си Комерсиал Avendi Black Ram Whisky Harmony Light Mercury Foods 20_godini_Danon Pobeda Pobeda mini crackers Everest Lipton Загорка Девин Frutelli Magniflex Sensodyne parodontax aquafresh TVLC_BlackRed digilowcost_noir Minerva Familex Sofia Auto Opel All_Natures Coca_Cola_Hellenic
Партньор Уеб Разработки
Extensa
Технически партньор
Congress Engineering
Специален гост - лектор / Speacial guest – speaker

Ексклузивно: Експерт - Product Development & Brand Innovation
Дейвид Джаго , Директор „Иновации и прогнозиране”, MINTEL


Тема: Иновация или реиновация – трябва да правите и двете
Exclusive: Expert in Product Development & Brand Innovation
David Jago , Director of Innovation & Insight, Mintel


Topic: Innovate or renovate – you must do both


Ексклузивно: Експерт - Space & Category Management
Парис Галанис , Бизнес консултант "Мърчандайзинг услуги", Нилсен Европа


Тема: Оптимизиране присъствието на марката и представянето на категорията чрез планограми, фокусирани върху купувачите
Exclusive: Expert Space & Category Management
Paris Galanis , European Regional Business Consultant Merchandising Services Department, Nielsen Europe


Topic: How to optimize your brand and category performance through shopper focused category planograms
Гост - лектори / Guest - speakers

Икономически Прогнози
Джон Хърн, Преподавател в Катедра “Финанси”: Търговия IFS School, University College London, UK


Тема: Печалби, капитализъм и ограничени възможности на правителствата - единственият път за развитие
Economic review
John Hearn, Lecturer Financial Services: The Commercial Environment IFS School of Finance University College London, UK


Topic: Profits, capitalism and limited government: The only way forward


Стратегическо Планиране
Стоил Атанасов, Стратегически планьор, Publicis Sofia


Тема: Да се провалиш в планирането е да планираш провала – стратегии за успешно изграждане и развитие на марката
Strategic Planning
Stoil Atanasov, Strategic Planner, Publicis Sofia


Topic: Fail to plan is planning to fail – strategies for successful brand building and development


България (данни, прогнози): Модерна & Традиционна Търговия
Живко Стоянов, Анализатор „Пазари”, Нилсен България


Тема: България – пазар на трудности и възможности
Bulgaria (data, forecasts): Modern & Traditional Trade
Zivko Stoyanov, Market Analyst, Nielsen Bulgaria


Topic: Bulgaria - Market of Difficulties and Opportunities


Търговските вериги в България - финансови резултати
Владимир Чириков, Мениджър „Пазарна информация”, ИКАП България


Тема: Развитие на FMCG пазара – обем, пазарни дялове, финансови резултати
Retailers in Bulgaria - financial results
Vladimir Chirikov, Manager Market Intelligence, ICAP Bulgaria


Topic: FMCG market development - volume, market share, financial result


Дистрибуция
Юлиана Хартарска, Управител, „Авенди“ ООД


Тема: Тенденции в модерната дистрибуция – ефективна комуникация на марката в точката на продажба
Distribution
Juliana Hartarska, Managing Director, Avendi Ltd


Topic: Trends in Modern Distribution - Effective Brand Communication at the Point of Sale


Технологични нововъведения
Филип Мутафис, Основател и Управляващ партньор, Балкан Сървисис


Тема: Силата на информацията: успешни практики
Technological Innovations
Philip Mutafis, Founder and Managing Partner, Balkan Services


Topic: The Power of Information: Success Stories


България ( данни, прогнози ): Потребителски нагласи & Развитие на категории
Неда Кленска, Младши консултант изследовател, „Потребителски панел”, ГфК България (GfK Group)


Тема: Успешни иновации на FMCG пазара
Bulgaria (data, forecasts): Consumer habits & Category development
Neda Klenska, Junior Research Consultant, Consumer Panel, GfK Bulgaria (GfK Group)


Topic: Successful Innovations at FMCG Market


Ексклузивно изследване: Българският потребител
Юлиан Добрев, Управител и Директор „Анализи”, BluePoint


Тема: Иновацията през погледа на потребителите
Exclusive Research: Bulgarian Consumer
Julian Dobrev , Executive Director and Director Analysis, Blue Point


Topic: Innovation through the eyes of consumers
Обучение / Workshop

Workshop # 1: Управление на търговските вземания
Милена Виденова, Управител на „Кофас България”


Тема: Неплащания и забавени плащания: управление на рискаWorkshop # 1: Management of Commercial Receivables
Milena Videnova, Country Manager, Coface Bulgaria


Topic: Non-payments and delayed payments: Risk Management


Workshop # 2: Практически Маркетинг
Младен Борисов, Директор „Нови медии” Social Media Marketing & SEO, ilyan.com


Тема: Тайните на успешната активация в социалните мрежи. Кое и защо работи в България? Кое и как ще работи?Workshop # 2: Marketing in Practice
Mladen Borisov, Director New Media Social Media Marketing & SEO, ilyan.com


Topic: The secrets of successful activation on social networks. What works in Bulgaria and why? What and how will it work?


Workshop # 2: Практически Маркетинг
Иван Пантелеев, Директор „Обслужване на клиенти”, ilyan.com


Тема: Тайните на успешната активация в социалните мрежи. Кое и защо работи в България? Кое и как ще работи?Workshop # 2: Marketing in Practice
Ivan Panteleev , Account Director, ilyan.com


Topic: The secrets of successful activation on social networks. What works in Bulgaria and why? What and how will it work?


Workshop # 3: Ефективни Промоции в точката на продажба
Данаил Тодоров, Консултант и тренер по развитие на пазари на бързооборотни стоки


Тема: Успешно управление на потребителски промоции в точките на продажбаWorkshop # 3: Effective Promotions at the point of sales
Danail Todorov, Consultant and trainer on markets’ development in the fast-moving consumer goods sector


Topic: Successful Management of Consumer Promotions at Point of Sale
Участници в Дискусионен Панел/
Guest - Speakers Discussion Panel
Тема: ТЪРГОВСКО MONOPOLY /Topic: RETAIL MONOPOLY