Организатор
Progressive
Основни партньори
Lidl Lidl Bakery Next_Consult
Спонсори
Balkan Services Coca Cola Gradus Monster Proftrade Terra Serena Casa Silva Finca Las Moras GMS Parfumes & Cosmetics Lycia Mamma Donna Venus Vodka Czarskaya Kilbeggan Irish Whiskey Aperol THE FAMOUS GROUSE Galbani President Liebherr VKF Rentzel Frutelli Девин Си Комерсиал ИВЕЛ СТИЛ М Дома Aquafresh Paradontax Sensodyne IBCS Фамилекс DNV GL Данон DiGi Low cost TV Low Cost Interpartners Avendi Mercury Foods Harmony Light Oca marketing Black Sea Gold Нестле IFCO Pobeda La Garone Pobeda mini crackers Fregata София Ауто JTN Research Orbit Compass Gianmarco Septona
Технически партньор
Congress Engineering
Специални гост - лектори / Special guest – speakers

Експерт: Търговски вериги & Промоционални стратегии<
Химаншу Пол , Директор „Проучвания в търговията на дребно", Kantar Retail


Тема: Промоциите в ерата на стратегията „Ниски цени всеки ден” – уроци за българските търговци и доставчици, базирани на примери от Европа
Expert: Retailers & Promotional Strategies
Himanshu Pal, Retail Insights Director, Kantar Retail EMEA


Topic: Promotions in the age of EDLP – Lessons for Bulgarian Retailers and FMCG Suppliers based on Case Studies from Across Europe


Експерт: Category Management
Марк Гитарт, Създател на brandcelona® - консултантска агенция за търговски стратегии, коучинг по брандинг, комуникация и сървиз дизайн


Тема: Спейс мениджмънт & брандинг: Каква история разказва Вашето търговско пространство?
Expert: Category Management
Marc Guitart, Creator of brandcelona® - consulting agency specialized in coaching in branding, communication, service design and commercial strategies


Topic: Space management & Branding: What story does your retail space tell?
Гост - лектори / Guest - speakers

Търговски канали: Категории & Промоции
Лука Де Нард, Ръководител направление „Ефективност на продажбите” в „Нилсен” за България и Румъния


Тема: Ценообразуване в търговията с бързооборотни стоки. Митове за промоциите: верни или грешни?
Retail Channels: Categories & Promotions
Luca De Nard, Sales Effectiveness Leader for Romania & Bulgaria at Nielsen


Topic: Pricing in Bulgarian FMCG. TPR myths: true or false?


Потребители & Търговски вериги & Промоции
Весела Калчишкова, Директор „Обслужване на клиенти”, „Домакински Панел”, ГфК България


Тема: Динамика на пазара на промоции и тяхната важност за управлението на категориите
Consumer & Retailers & Promotions
Vesela Kalchishkova, Client Service Director, Consumer Panel, GfK Bulgaria


Topic: Dynamic of promotions and their importance in the category management


Дистрибуторите в България - финансови резултати
Владимир Чириков, Мениджър „Пазарна информация”, ИКАП България


Тема: Дистрибуцията на бързооборотни стоки в България – развитие и финансово представяне
Distributors in Bulgaria – financial results
Vladimir Chirikov, Manager Market Intelligence, ICAP Bulgaria


Topic: FMCG Distribution in Bulgaria – Developing and Financial Results


Нови технологии в ритейла
Орлин Дочев, Управляващ партньор, "Некст Консулт"


Тема: Търговци, готови ли сте за бъдещето? То е по-близо, отколкото очаквате.
New Retail Technologies
Orlin Dochev, Managing Partner, Next Consult


Topic: Salespeople, are you ready for the future? It is closer than you think.


Ексклузивно проучване: Потребителски нагласи към промоциите
Добромир Живков, Мениджър „Бизнес развитие”, Маркет ЛИНКС


Тема: Българският потребител в ерата на промоциите - кои промоции са предпочитани и кои остават в съзнанието на купувачите?
Exclusive Research: Consumer attitudes toward promotions
Dobromir Zhivkov, Business Development Manager, Market LINKS


Topic: Bulgarian consumer in the era of promotions - what promotions are popular and which stay in their mind?


Ефективни промоции - примери от практиката
Васил Присадашки, Мениджър "Управление на категории", Кока-Кола ХБК България


Тема: "Не всичко е пари, приятелю...“
Effective Promotions – Case Studies
Vasil Prisadashki, Category Manager, Coca-Cola HBC Bulgaria


Topic: "Not everything is money, my friend..."


Развитие на продуктовите категории на българския пазар
Ангелос Георгиу, Мениджър "Услуги за търговските вериги", „Нилсен България”


Тема: Двигатели и тенденции на пазара на бързооборотни стоки в България
Product Categories' Development and Forecasts at Bulgarian Market
Angelos Georgiou, Retailer Services Group Account Manager, Nielsen Bulgaria


Topic: Major trends in the Bulgarian FMCG market and their drivers
Сесии / Sessions
Участници в Дискусионен Панел/
Guest - Speakers Discussion Panel
Тема: Игри на PROМОЦИИ / Topic: Game of PROMOTIONS